1 SAMUEL

o

April 4, 2016

1 Sam 1:1–18

o

April 5, 2016

1 Sam 1:19–28

o

April 6, 2016

1 Sam 2:1–26

o

April 7, 2016

1 Sam 2:27–36

o

April 8, 2016

1 Sam 3

o

April 11, 2016

1 Sam 4

o

April 12, 2016

1 Sam 5

o

April 13, 2016

1 Sam 6:1–18

o

April 14, 2016

1 Sam 6:19–7:17

o

April 15, 2016

1 Sam 8

o

April 18, 2016

1 Sam 9

o

April 19, 2016

1 Sam 10:1–16

o

April 20, 2016

1 Sam 10:17–11:15

o

April 21, 2016

1 Sam 12

o

April 22, 2016

1 Sam 13:1–7

o

April 25, 2016

1 Sam 13:8–23

o

April 26, 2016

1 Sam 14:1–23

o

April 27, 2016

1 Sam 14:24–46

o

April 28, 2016

1 Sam 14:47–15:9

o

April 29, 2016

1 Sam 15:10–35